SOPU ry:n säännöt

Syyskokouksessa 24.11.2016 hyväksytyt yhdistyksen säännöt 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tampereen sosionomiopiskelijat - SOPU ry ja sen kotipaikka on Tampere. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan yhdistykseksi. 

2§ Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 1. Toimia jäsenistönsä etujärjestönä, edistää ja valvoa Tampereen ammattikorkeakoulussa sosiaalialalla opiskelevien yhteisiä etuja. 
 2. Toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä sekä tiedonvälittäjänä. 
 3. Kehittää opetuksen ja opiskelun sisältöä. 
 4. Edistää opiskelijoiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi: 

 1. Järjestää kokouksia sekä koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 
 2. Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. 
 3. Kuulua jäsenenä yhdistyksenkokouksen päättämiin valtakunnallisiin ja alueellisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin. 
 4. Pitää yhteyttä Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikön hallintoon sekä muihin toimintaansa liittyviin yhteisöihin. 
 5. Järjestää jäsenilleen harrastus- ja virkistystilaisuuksia. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys: 

 1. Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 2. Kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja. 
 3. Voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
 4. Voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaavia asianomaisen luvan saatuaan. 
 5. Voi järjestää erilaisia maksullisia juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksia. 
 6. Voi harjoittaa aatteellisen toimintansa rahoittamiseksi sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

3§ Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen ammattikorkeakoulussa sosionomin tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva henkilö. 

Kannatusjäseneksi voi liittyä sosionomikoulutusta avoimen väylän kautta opiskelevat polkuopiskelijat tai muita aloja Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelevat henkilöt. Kannatusjäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä myös muu luonnollinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka tukee yhdistyksen toimintaa taloudellisesti. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksenasemaa ja toimintaa. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen tekemiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen yksimielinen päätös. Kunniajäsenen erottamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu 

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun sekä liittymismaksun. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu päätetään erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 

Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, yhdistyslain mukaisesti. 

5§ Yhdistyksen kokous

 Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet erääntyneen jäsenmaksun.

 Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole puhe- ja äänioikeutta. Puheoikeus voidaan myöntää kokouksen päätöksellä kokouskohtaisesti. 

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. 

6§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksellä on kaksi (2) sääntömääräistä kokousta, joista kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ylimääräisiin kokouksiin. 

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle myös silloin, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Tällöin yhdistyksen kokous on järjestettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Kutsut julkaistaan yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla. 

Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on asianmukaisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään esityslista 
 • käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta 
 • käsitellään tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös 
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kyseessä olevan tilikauden hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään esityslista 
 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
 • päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 4§ mukaisesti 
 • käsitellään seuraavan vuoden talousarvio 
 • valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja 
 • päätetään yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 7§ mukaisesti 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen kokous voi kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ottaen huomioon yhdistyslain 24§.

7§ Hallitus 

Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen syyskokous. Puheenjohtajan on saatava yli puolet annetuista äänistä. Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen palkattuun henkilöstöön kuuluva ei voi kuulua hallitukseen. 

Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä marras-tammikuussa. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä päättää sisäisestä työnjaostaan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Mikäli järjestäytymiskokous päätetään pitää alle seitsemän vuorokauden sisällä, on hallituksen puheenjohtajan saatava hyväksyntä jokaiselta hallituksen jäseneltä henkilökohtaisesti. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessa myöhempien kokoustensa kutsumistavasta ja - ajasta. 

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) muista hallituksen jäsenistä.

Hallitus voi päättää kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. 

8§ Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa lakien ja asetusten, näiden sääntöjen ja ohjesääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti. 
 2. Valvoa jäsenistönsä etuja. 
 3. Valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi tulevat asiat. 
 4. Edustaa yhdistystä ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin. 
 5. Vastata jäsenmaksujen keräämisestä. 
 6. Huolehtia varojen hankinnasta sekä taloudenhoidosta ja kirjanpidosta. 
 7. Tiedottaa toiminnasta jäsenistölle. 
 8. Pitää jäsenluetteloa. 
 9. Valita tarvittava henkilöstö 9§ mukaisesti. 
 10. Valita edustajan niihin toimielimiin, kokouksiin tai vastaaviin, joihin yhdistyksellä on oikeus valita edustajat. 
 11. Asettaa toimikuntia, työryhmiä ja jaostoja tarpeen mukaisesti. 

9§ Työsuhteinen henkilöstö 

Yhdistyksellä voi olla työsuhteista henkilökuntaa, jonka palkkaamisesta ja toimenkuvista päättää hallitus yhdistyksen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. 

10§ Päätöksenteko

 Päätöksen tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei laissa näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilöitä valittaessa arpa. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kaksi (2) kokouksen äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii. 

11§ Aloiteoikeus 

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on aloiteoikeus sekä yhdistyksen kokouksiin että hallituksen kokouksiin. Yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin tarkoitetut aloitteet on jätettävä seuraavasti: kevätkokoukseen 15. Helmikuuta mennessä ja syyskokoukseen 1. Syyskuuta mennessä. Muut aloitteet käsitellään seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. 

12§ Nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. 

13§ Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle vähintään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan on toimitettava lausuntonsa hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

14§ Säännöt 

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

15§ Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön päätöksellä. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä uudelleen aikaisintaan kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on ammattikorkeakouluopiskelijoiden aseman ja opiskeluolosuhteiden parantaminen. 

16§ Aiemmin hyväksyttyjen jäsenten asema 

Saavutetut jäsenedut säilyvät.