Tampereen sosionomiopiskelijat - SOPU ry:n toimintasuunnitelma hallituskaudelle 2023 


Yleistä

Tampereen sosionomiopiskelijat - SOPU ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja monipuolista, ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja halut. SOPU ry:n toiminta on avointa ja sitä kehitetään jäsenistöltä saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen hallituksen jäsenet tunnetaan opiskelijoiden keskuudessa ja heitä on helppo lähestyä.

SOPU ry seuraa aktiivisesti sosiaalialaa koskevia ajankohtaisia asioita niin Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä kuin valtakunnallisellakin tasolla. Yhdistyksen toiminnassa on vahvasti esillä sosiaalialan ammattieettiset arvot, erilaisen hyväntekeväisyystoiminnan ja kansalaisaktiivisuuden kautta.


Näkyvyys ja viestintä

Yhdistyksen tavoitteena on olla näkyvä toimija sosionomiopiskelijoiden keskuudessa ja tuoda sosiaalialaa näkyväksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi yhdistys toimii aktiivisesti valtakunnallisissa sosiaalialan opiskelijoiden verkostoissa. Vuonna 2022 SOPU ry teki aktiivisesti yhteistyötä kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalojen ainejärjestöjen kanssa tapahtuman sekä yleisen tiedonjaon muodossa, jota pyritään jatkamaan myös vuonna 2023. SOPU ry:llä on aktiivisesti päivittyvä Instagram-tili. SOPU ry:n Facebook -tiliä pyritään aktivoimaan ensi vuonna, ja yhdistämään Instagram ja Facebook siten, että sama sisältö löytyisi molemmista. Nettisivujen uudistamista ja aktiivista päivittämistä jatketaan myös ensi vuonna.

Toiminnasta tiedotetaan myös H0- käytävällä SOPU ry:n ilmoitustaululla. Päivystysten pitämistä H0 -käytävällä jatketaan myös vuonna 2023 pääsääntöisesti keskiviikkoisin vähintään joka toinen viikko ja alkusyksystä mahdollisuuksien mukaan joka viikko. Mikäli TAMK siirtyy vielä etäopetukseen vuoden 2023 aikana, SOPU ry:n hallitus voi kokeilla järjestää etäpäivystyksiä esimerkiksi SOPU ry:n discord-kanavalla. Kanava on ollut vuonna 2022 vähemmällä käytöllä, mutta se on hyvä pitää olemassa mahdollisten poikkeustilanteiden vuoksi. Yhdistyksen viestintä on monipuolista ja helposti jäsenistön saatavilla. Virallisena viestintäkanavana toimii sähköposti ja nettisivut sekä sosiaalinen media.

Sosiaalisen median kanavat täydentävät viestintää ja tekevät näkyväksi hallitustoiminnan arkea. SOPU ry jatkaa vuonna 2023 viikoittaisia jäsenposteja, joita kutsutaan viikkoposteiksi. Viikkoposteissa tiedotetaan tapahtumista, hallituksen toiminnasta ja muista tärkeistä jäsenistöä koskevista asioista. Lisäksi kannustetaan jäsenistöä hyödyntämään SOPU ry:n eri viestintäkanavia. SOPU ry on esillä eri yhteistyötahojen tapahtumissa, esimerkiksi ständeillä ja rasteilla. Vuonna 2023 jatketaan viestinnän kääntämistä myös englanniksi, mahdollisten vaihto-opiskelijoiden vuoksi.

Sisäisesti hallitus tulee suunnittelemaan viestintää aktiivisesti ja yhtenäistämään sitä somekalenterin avulla. Lisäksi hallituksen sisäistä viestintää sekä työnjakoa kehitetään entistä toimivammaksi.


Koulutuspolitiikka

SOPU ry vaikuttaa sosionomikoulutuksen kehittämiseen muun muassa keräämällä palautetta opiskelijoilta ja viemällä tätä tietoa eteenpäin opettajistolle ja koulutuspäällikölle. SOPU ry osallistuu sosionomikoulutuksen yksikön kokouksiin, Tampereen korkeakoulujen järjestämiin laatu- ja kehittämistapaamisiin ja Edunvalvontaviikkoon. SOPU ry jatkaa vuonna 2023 opettajiston ja hallituksen välistä hyvää yhteydenpitoa yhteisellä Teams -kanavalla ja osallistuu päätöksentekoon opettajiston kanssa tutkintoa koskevista asioista.

SOPU ry pitää aktiivisesti yhteyttä TAMKOn koulutuspoliittiseen vastaavaan ja sosiaalialan neuvottelukuntaan. Koulutuspoliittisen vastaavan tavoitteena on järjestää kaksi opiskelijafoorumia toimikaudella 2023, yhden keväällä ja toisen syksyllä. Opiskelijafoorumit ovat kaikille TAMKin sosionomiopiskelijoille ja alan opettajistolle avoimia tilaisuuksia, joissa kerätyn palautteen pohjalta kehitetään koulutusta ja sen käytäntöjä yhdessä keskustellen. Näihin foorumeihin on hyvä valikoida koulutuksen kannalta ajankohtaisia teemoja ja erottaa tapahtuma opettajien järjestämästä vuosittaisesta TAMKin opiskelijapalautteiden läpikäynnistä. Vuonna 2023 kehitetään myös palautteiden keräämistä ja käsittelyä SOPU ry:n hallituksen sisällä ja kehitetään palautteenantokanavia.

Koulutuspolitiikan saralla panostetaan hallituskaudella 2023 myös TAMKOn edustajiston vaalien markkinointiin ja SoTen Valitut Palat -listaan. Tämän avulla lisätään sosionomiopiskelijoiden vaikuttavuutta ja äänen kuuluvuutta Tampereen ammattikorkeakoulun toiminnassa.


Sidosryhmät

Vuonna 2023 SOPU ry kehittää sidosryhmäyhteistyötä etenkin ammattiliittojen ja oman alan toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään muiden sosiaalialan opiskelijoiden ja ainejärjestöjen kanssa. SOPU ry osallistuu mahdollisuuksien mukaan ainakin Tehyn ja Talentian järjestämiin sidosryhmätapaamisiin vuonna 2023 ja markkinoi aktiivisesti yhteistyösopimuksien mukaisesti yhteistyötoimintaa myös jäsenistölleen. Lisäksi SOPU ry kehittää yhteistyötä Pirkanmaan Talentia ry:n kanssa, ja ottaa mukaan aktiivisesti työelämäyhteistyökumppaneitaan esimerkiksi H0 -päivystyksiin.

Tampereen korkeakoulujen sisällä toimivien ainejärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat SOS ry, SOSSU ry, PIRATE ry, TARE ry, Tampereen Konekerho, SOURCE ry, TTO ry ja TIRO ry. SOPU ry:n näkyvyyden lisäämistä muille toimijoille jatketaan vuonna 2023. Uutena tullut yhteistyö muiden Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalojen ainejärjestöjen kanssa jatkuu myös vuonna 2023.


Kulttuuri

SOPU ry:n tavoitteena on lisätä sosiaalialan yhteisöllisyyttä Tampereen ammattikorkeakoulun sisällä. SOPU ry hankkii opiskelijahaalarit jäsenilleen vuonna 2023. SOPU ry järjestää jäsenilleen myös kulttuuriin liittyvää toimintaa ja alkoholittomia tapahtumia kuten esimerkiksi leffailtoja ja liikunnallisia tapahtumia eli kuukausittaisia lajikokeiluita. Vuoden 2023 aikana tulisi panostaa monipuolisten alkoholittomien tapahtumien järjestämiseen entistä enemmän sekä mainostaa sitä, että myös lähtökohtaisesti alkoholillisiin tapahtumiin saa osallistua alkoholittomana.

SOPU ry haluaa omalla toiminnallaan ilmentää sosiaalialan ammattieettisiä arvoja sekä alan luonnetta. SOPU ry osallistuu Nenäpäiväkeräykseen syksyllä 2023. Vuonna 2023 tavoitteena on kehittää hyväntekeväisyystoimintaa erilaisilla tempauksilla tai tapahtumilla.


Viihde

SOPU ry pitää aloittaville päiväopiskelijoille ja tuutoreille perinteisen koulunalkajaistapahtuman syksyn alussa. Lisäksi vuonna 2023 järjestetään koulunalkajaistapahtuma myös monimuoto-opiskelijoille sekä pyritään muutenkin ottamaan monimuoto-opiskelijoita paremmin huomioon. Vuonna 2023 järjestetään myös perinteiset Pi**uralli ja Pi**ujouluralli yhdessä TaRen ja Konekerhon kanssa. Lisäksi SOPU ry järjestää seminaarin ja iltabileet yhdessä SOS ry:n kanssa. SOPU ry järjestää jäsenistölleen myös syyslukukauden päättävät pikkujoulut. SOPU ry järjestää vuoden 2023 kevään lopussa yhteisen koulunpäätöstapahtuman. Lisäksi SOPU ry järjestää yhdessä Konekerhon kanssa Kaljamölkkyturnauksen. Yhdessä SOSSU ry:n kanssa järjestetään perinteiset ekskursio ja sitsit vuonna 2023. Tämän lisäksi SOPU ry pyrkii lisäämään monipuolisesti tapahtumia ja vakiinnuttamaan joitakin uusia tapahtumia, kuten SSS osaksi vuosittaista tapahtumakalenteriaan.


Tuutorointi ja häirintäyhdyshenkilöt

Tuutoreiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja kehitetään vuonna 2023 ja yhteistyö tuutoreiden kanssa aloitetaan heti valintojen jälkeen. SOPU ry on mukana orientoivilla viikoilla tuutoreiden tukena. Aloittaville päivä- ja monimuoto-opiskelijoille sekä avoimen AMK:n opiskelijoille pidetään info SOPU ry:n toiminnasta. Myös monimuoto-opiskelijoille järjestetään SOPU ry:n toimesta omat tuutorit, joihin tuutorivastaava pitää aktiivisesti yhteyttä.

Tuutorivastaava toimii linkkinä hallituksen ja monimuoto- sekä avoimen AMK:n opiskelijoiden välillä. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on toimia henkilönä, jonka puoleen voi kääntyä luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä, jos kokee häirintää. Häirintäyhdyshenkilö lähtee tarvittaessa viemään asiaa eteenpäin opiskelijan suostumuksella. Vuonna 2023 hallituksesta valitaan kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia. Häirintäyhdyshenkilöitä velvoitetaan osallistumaan TAMKOn häirintäyhdyshenkilökoulutukseen toimikaudella 2023, mutta myös muiden hallitusten jäsenten olisi hyvä samainen koulutus käydä.


Sosiaalipolitiikka

SOPU ry on yhteydessä TAMKOn sosiaalipoliittiseen vastaavaan ja on jäsenistön tukena sosiaalipoliittisissa kysymyksissä.


Kannanotot

SOPU ry ottaa kantaa ajankohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja paikallisiin aiheisiin. SOPU ry voi halutessaan allekirjoittaa vetoomuksia. SOPU ry osallistuu vuonna 2023 mahdollisiin ilmastotempauksiin. Innostetaan opettajistoa, muita ainejärjestöjä ja toimijoita sekä kaikkia opiskelijoita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toimitaan siinä itse esimerkkinä. Vaikuttamistapahtumien tiedottamiseen panostetaan.


Esteettömyys

SOPU ry:n järjestämän toiminnan tulee olla tilanteen huomioon ottaen fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteetöntä. Toiminnan tulee olla kaikkien saavutettavissa eli sen tulee olla esteetöntä, tasa-arvoista, yhdenvertaista ja sosiaalisesti kestävää. Saavutettavuudessa otetaan huomioon muun muassa viestintä, hinnoittelu, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen saavutettavuus. SOPU ry viestii tapahtumien esteettömyydestä aina tapahtumien kuvauksissa.


Kansainvälisyys

SOPU ry pyrkii vuonna 2023 huomioimaan vaihto-opiskelijat muun muassa kääntämällä tapahtumakuvaukset ja viikkopostit englanniksi. Vaihto-opiskelijoiden saapumisesta pyritään saamaan tieto mahdollisimman pian opettajistolta. SOPU voi omalla esimerkillään ottaa vaihto-opiskelijat huomioon ryhmäytymisen ja vapaa-ajan toiminnan kannalta. Kansainvälisyysvastaava toimii vaihto-opiskelijoiden ja hallituksen välisenä linkkinä. Lisäksi Kansainvälisyysvastaava kehittää yhteistyötä sosionomien opettajistoon kuuluvan kansainvälisyyskoordinaattorin kanssa.


Talous ja hallinto

Tampereen sosionomiopiskelijat - SOPU ry on yhdistys, jonka toimintaa ohjaa vaaleilla valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-12 hallituksen jäsentä. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden, kehittämisen ja jäsenistön tarpeita vastaavan toiminnan edellytyksenä on hyvinvoiva ja toimiva hallitus. Tähän liittyen tulee kehittää ja arvioida perehdytystä sekä päivittää ja suunnitella aktiivisemmin yhdessä hallituksen vuosikelloa kaudella 2023. Uuden hallituksen perehdytykseen kuuluu jatkossa myös se, että hallituksen valitsemisen jälkeen uusi hallitus osallistuu vielä vanhan hallituksen kanssa edellisen kauden kokouksiin, jotta käytänteet tulisivat tutuksi.

Vuonna 2023 hallitus järjestää parhaaksi katsomallaan tavalla vähintään kaksi virkistyspäivää, yhden keväällä ja toisen syksyllä. Hallitus järjestää myös vähintään kaksi erillistä suunnittelu- ja kehittämispäivää tai iltakoulua parhaaksi katsomallaan tavalla. SOPU ry:n pääasiallisena tulonlähteenä ovat jäsenmaksut ja haalareista saatava tuotto.

Laadukkaan toiminnan takaamiseksi kehitetään erilaisia rahaa tuottavia menetelmiä. Lisäksi SOPU ry hakee toiminta-avustuksia sidosryhmiltä erilaisiin tapahtumiin parhaaksi katsomansa tavan mukaan. SOPU ry:n taloudelliseen vakauteen kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2023, ja kerätään rahaa tulevia vuosijuhlia varten.